Pályázat a Pesti Ügyvéd című újság szerkesztési, kiadási és terjesztési feladatainak ellátására

Budapesti Ügyvédi Kamara
1055 Budapest, Szalay utca 7.
Telefon: +36-1-353-0155 / 119
E-mail: konyvtar@bpbar.hu

PÁLYÁZATOT

hirdet a Pesti Ügyvéd c. újság szerkesztése, kiadása és terjesztése feladatainak ellátására, mely tevékenység ki kell terjedjen a digitálisan elérhető, lapozható kiadványra is.

1. A pályázat célja:
A Budapesti Ügyvédi Kamara 25 éve alapított Pesti Ügyvéd című lapjának (a továbbiakban: újság) felelős szerkesztői, kiadói és terjesztői feladatainak ellátása.

Az újság célja, színvonalas és tartalmas, a kor követelményeinek megfelelő formátumban az általános ügyvédi hivatás gyakorlásához szükséges informatív kiadvány létrehozása, amely megvalósítja és/vagy segíti a Budapesti Ügyvédi Kamara tisztségviselőitől a Budapesti Ügyvédi Kamara tagjai irányába történő információáramlást, valamint a folyamatosan frissülő jogszabályi és hivatásrendi szabályi változásokról tájékoztatja a Kar tagjait. A Budapesti Ügyvédi Kamara közösségi életéről és az elkövetkezendő eseményekről – az aktualitást megtartva – szórakoztatva tájékoztatást nyújt az olvasóknak.

2. Résztvevők köre:
A pályázat egyfordulós, nyílt. Azok a gazdálkodó és egyéb szervezetek pályázhatnak, akik a feladat elvégzéséhez szükséges jogosultsággal, szakmai háttérrel és referenciával, tapasztalattal rendelkeznek. A Pályázó részére – igény esetén – átadható az újság egy korábbi lappéldánya.

3. Megjelenésre vonatkozó minimum elvárások:
• Formátum: A/4
• Terjedelem: évi min. 120 oldal, lapszámonként átlagosan 20 oldal (20 oldal belív és 2 oldal borító) A lap tartalmazhat hirdetéseket, de a kereskedelmi célú hirdetések mértéke lapszámonként az aktuális terjedelem 10%-át nem haladhatja meg.
• Szín: Színes, illetve fekete-fehér (árajánlat függvénye)
• Papír: újrahasznosított
• Lapzárta: A megjelenést megelőző hónap utolsó munkanapja;
• Megjelenés: évente min. 6 lapszám;
• Terjesztés: Két havi rendszereséggel a Budapesti Ügyvédi Kamara által átadott címlista alapján, postai úton. A címlistát a Budapesti Ügyvédi Kamara, biztosítja minden megjelenést megelőző hónap, utolsó munkanapjáig; a lap ingyenes a Budapesti Ügyvédi Kamara tagjai (kb. 8500 fő) számára
• Kötés: Tűzött
• Budapesti Ügyvédi Kamarát 50 db ingyenes példány illeti meg;
• Az újsággal kapcsolatos engedélyek beszerzése, a jogszabályi előírásoknak való folyamatos megfelelés biztosítása;
• A lapszámok eljuttatása az aktuális hónapban aktív ügyvédeknek, alkalmazott ügyvédeknek és kamarai jogtanácsosoknak.

4. Tartalmi elvárások és egyéb kötelezettségek az újsággal kapcsolatban:
• objektív tájékoztatás;
• hivatásrendünk értékeinek közvetítése;
• folyamatos tájékoztatás a Budapesti Ügyvédi Kamara munkájáról, a havonta változó taglétszámokról (az újonnan esküt tett tagjainkról); a szünetelő és tagságról lemondott ügyvédek névsoráról. A változó jogi szabályozásokról, interjúk a különböző jogterületek képviselőivel;
• a közérdekű információkon túl beszámolók a kamara kulturális, sport- és egyéb eseményeiről, emellett állandó rovatok működtetése, a gyakorlati jogban kialakult vitákról és új fejleménykéről;
• hasábos megjelenési forma, képekkel és a jogászi szakmához szervesen kapcsolódó szakterületek reklámjaival;
• a fentiek értelmében együttműködés az újság tartalmának megjelenés előtti jóváhagyásával a köztestület vezetőjével és az újság lektorával;
• az újság teljes terjedelmének PDF formátumban minden hó 5. napjáig tothmgabor@bpbar.hu címre történő elküldése áttekintésre.

5. A jelentkezőkkel és a pályázattal szemben támasztott követelmények:
1. szakmai tapasztalat bemutatása;
2. koncepció csatolása, melynek tartalmaznia kell az újság karakterére, a színvonalas, időszerű és pontos tájékoztatásra, megjelentetésre, valamint az újság arculatának megújítására vonatkozó elképzeléseket.
3. amennyiben nem a pályázó készíti az újság nyomdai előkészítését, korrektúrát, nyomtatást, expediálást, szállítást, úgy pályázatában ki kell erre térnie és nyilatkoznia, hogy e feladatokat – akár vállalkozó bevonásával – ellátja és az általa megadott, teljes körű elkészítésre vonatkozó árajánlat tartalmazza az e pontban meghatározott tevékenységek elvégzését.
4. minta-újság elkészítése (akár digitális formátumban);
5. a teljesítéshez rendelkezésre álló dologi és nyomdai háttér bemutatása.
6. ismertetni kell az újság megjelenésének (egy alkalom) teljes körű elkészítésére vonatkozó árajánlatát, forintban meghatározva nettó összegben (továbbá fel kell tüntetni az áfát és a bruttó összeget).

6. Pályázathoz csatolni kell:
1. a felelős szerkesztő személyes adatait, szakmai önéletrajzát;
2. az újságírói és a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát;
3. a minta-újságot;
4. az árajánlatot;
5. 30 napnál nem régebbi cégkivonatot;
6. nyilatkozatot arról, hogy pályázó a pályázati kiírásban foglalt feltételeket elfogadja;
7. nyilatkozatot arról, hogy ajánlatát a szerződés megkötésének időpontjáig fenntartja;
8. nyilatkozatot arról, hogy nyertessége esetén a pályázati kiírásnak és az elfogadott pályázatának megfelelő vállalkozási szerződést az eredményhirdetés napját követő legfeljebb 15 napon belül aláírja.

7. A szerződés időtartama és legfontosabb részletei:
A nyertes pályázóval határozatlan idejű, az elnökség által jóváhagyott szerződéskötés időpontjától. A szerződés mindkét fél részéről 60 napos határidővel írásban felmondható.

Pénzügyi teljesítés havonta egyszer, az újság megjelenését követően, minden hónap 15. napján benyújtott számla alapján, átutalással, 15 napos határidővel.

Az ajánlati összeg, az adott hónapban kinyomtatott egyetlen darabszámra legyen kalkulálva.

Az újságban megjelenő hirdetések szervezése nem képezi a pályázó feladatát, e tárgykörben a Budapesti Ügyvédi Kamara köti meg a szerződést, s a pályázó köteles a szerkesztése során ezen 3. személlyel együttműködni. A hirdetésekből származó bevétel a Budapesti Ügyvédi Kamarát illeti meg.

8. A pályázat benyújtása:
Az ajánlatot írásban és lezárt borítékban, egy eredeti és egy másolati példányban kérjük benyújtani. A borítón kizárólag a “BÜK Pesti Ügyvéd” felirat szerepelhet.

A pályázatot 2020. szeptember 30., 12.00 óráig a Budapesti Ügyvédi Kamara Könyvtárában (1055 Budapest Szalay utca 7.) lehet leadni. A postai úton benyújtott pályázatok beérkezési határideje ugyanezen időpont. A pályázati határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen.

9. A pályázat elbírálása:
• érvénytelen az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak;
• az elbírálás elsődleges szempontja: összességében a legkedvezőbb ajánlat kerül elfogadásra;
• az érvényes pályázatot benyújtók személyes meghallgatására – szükség szerint – a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökségi ülésén kerülhet sor;
• a nyertes pályázóról való döntés legkésőbb az elnökség 2020. október 5-én tartandó ülésén történik;
• a szerződéskötés tervezett időpontja: az elnökségi ülést követően, legkésőbb 2020. október 6-a;
• a pályázókat írásban értesítjük az eredményről;
• a Budapesti Ügyvédi Kamara fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot adott esetben eredménytelennek nyilvánítsa.
• a Budapesti Ügyvédi Kamara a Ptk. 6:74. § (2) bekezdése alapján fenntartja azt a jogot, hogy a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését megtagadja.

A pályázattal kapcsolatos esetleges kérdéseiket a 06-1-353-0155 / 119-es telefonszámon Aranyos Nándornak tehetik fel.